سلسله نشست های ” جوانان، مدیریت و توسعه” برگزار می شود

بنیاد امید ایرانیان لنجان در راستای پویش پرورش مدیران جوان، سلسله نشست های و کارگاه های آموزشی ” جوانان؛ مدیریت و توسعه ” را برگزار می کند.

مدیریت فرهنگی، شهری، اقتصادی و سیاسی با حضور مدیران برجسته ، از موضوعاتی است که به آن پرداخته می شود.

تدوین طرح های راهبردی در حیطه های مختلف شهری توسط اعضای بنیاد و ارائه آن به مدیران نتیجه کاربردی این کارگاه ها خواهد بود.

اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام می گردد.

 

ارسال دیدگاه