جلسات نقد و تحلیل کتاب برگزار می شود

بنیاد فرهنگی اجتماعی امید ایرانیان لنجان در راستای پویش پرورش مدیران جوان؛ جلسان نقد و تحلیل کتاب را  برگزار می کند.

اولین جلسه به نقد و تحلیل کتاب ” ایران؛ جامعه کوتاه مدت” اثر آقای محمد علی کاتوزیان اختصاص خواهد یافت.

علاقمندان می توانند ضمن مطالعه کتاب در تاریج 20 شهریور ساعت 17 در دفتر بنیاد امید ایرانیان در این جلسه شرکت نمایند.

ارسال دیدگاه