کمیته ها

کمیته های بنیاد امید ایرانیان شاخه شهرستان لنجان

نظر به اینکه وظیفه ذاتی بنیاد امید ایرانیان توسعه پایدار تعین شده است، در راستای رسیدن به این مهم کمیته های ذیل جهت تشکیل پیشنهاد می گردد:

 

  1. کمیته جوانان: تأمل پیرامون مشکلات جوانان شهرستان و ارائه راهکار جهت حل معضلات آنان ؛ پیگیری حل مشکلات جوانان شهرستان؛ برنامه ریزی جهت تربیت مدیران آینده در چهار سطح، شهر- شهرستان- استان – کشور
  2. کمیته بانوان: تأمل پیرامون مشکلات بانوان  شهرستان و ارائه راهکار جهت حل معضلات آنان ؛ پیگیری حل مشکلات بانوان شهرستان؛ تلاش در جهت آماده سازی و حضور بانوان در عرصه های اجتماعی و مدیرینی در چهار سطح شهر- شهرستان- استان- کشور
  3. کمیته اجتماعی : بررسی و تحقیق میدانی پیرامون آسیب های اجتماعی شهرستان ؛یافتن راهکار و پیگیری حل معضلات اجتماعی؛ تأمل پیرامون فرهنگ به معنای عام(مجموعه آداب و رسوم و شیوه زندگی ) ۀآسیب شناسی آن و پیشنهاد راهکار جهت حل معضلات فرهنگ یا ارتقای آن
  4. کمیته علمی و دانشگاهی: رصد کردن وضعیت علمی در شهرستان ؛ شناسایی موانع در مسیر توسعه علمی؛ ایجاد فضای پر نشاط علمی؛  ارائه راهکار و ارتقای وضعیت  تولید علم در شهرستان ؛ ارتباط با جامعه دانشگاهی
  5. کمیته حقوقیسیاسی : شناخت روابط حقوقی و سیاسی بین افراد جامعه شناخت آسیب های این روابط؛آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف حقوقی و سیاسی خود؛  تلاش در جهت توسعه بینش سیاسی – اجتماعی
  6. کمیته محیط زیست: تأمل پیرامون مشکلات زیست محیطی شهرستان و یافتن راهکار مناسب ؛ پیگیری راهکارها و مطالبات زیست محیطی شهرستان
  7. کمیته هنری و ادبی : توسعه و حمایت از هنر و ادبیات در شهرستان؛ به کاربردن هنر و ادبیات در جهت ارتقای فرهنگ پیگیری مسائل و مشکلات هنر و هنرمندان شهرستان
  8. کمیته اقتصادی: تأمل پیرامون مسائل و معضلات اقتصادی شهرستان و ارائه راهکار؛ تامل پیرامون استقلال مالی بنیاد امید ایرانیان
  9. کمیته ورزشی: توسعه و حمایت از ورزش، تاکید بر روحیه پهلوانی – قهرمانی در توسعه شهرستان؛ پیگیری موانع و مشکلات ورزش و هنرمندان