درباره ما

شماره ثبت وزارت کشور: 24594

رئیس : دکتر محمد رضا عارف

مدیرعامل: دکتر داداشیان

مسئول شعبه استان اصفهان: محمود ابراهیمی

مسئول شعبه لجان: علی رضا جانمی

آدرس دفتر مرکزی لنجان: زرین شهر- خیابان امام جنوبی- سه راه حافظ- پاساژ شهاب ( جنب رفاه) طبقه دوم